Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony karamuz.pl (dalej jako „Sklep”) jest własnością Justyny Karamuz, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą  Justyna Karamuz Design z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 37 m.7, (01-784 Warszawa), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1132192623, REGON: 015572101, dalej zwanej „Sprzedawcą”. 

Dane do kontaktu: sklep@karamuz.pl

1.2 Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów widniejących na stronie internetowej Sklepu (dalej zwanych:  Towarami lub Towarem). Informacje odnośnie cech Towarów znajdują się w kartach produktów dedykowanych poszczególnym Towarom.

1.4 Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Klientem”. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu „ Konsumentem”.

1.5 Podane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów zawierają należne podatki i zostały wyrażone w polskich złotych.

1.6 Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy Towarów jest stały i  podany jest na stronie internetowej Sklepu.

1.7 Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

1.8 Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu, informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.9 Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania umów sprzedaży Towaru.

1.10 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niezbędne są:
a) komputer z dostępem do Internetu
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji akceptująca pliki typu „cookies” oraz obsługująca javascript
c)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.11 Sprzedawca  stosuje  mechanizm  plików  "cookies",  które  podczas  Korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne  działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Sprzedawca może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Klienta jako zalogowanego. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Klienta podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Klientów dotyczących ich preferencji (np. zawartości koszyka). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu Sklepie  oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

1.12 Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

1.13 Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania przez Sprzedawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1.12 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.

1.14  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania ze Sklepu.

2. Zamówienie Towarów

2.1 Złożenie zamówienia Towarów odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po dodaniu towaru do koszyka, następuje uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane:
a) imię i nazwisko Klienta;
b) adres zamieszkania;
c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d) numer telefonu
d) adres e-mail,
e) numer NIP w przypadku Klienta niebędącego konsumentem,
f) ilość zamówionych towarów;
g) wybrany sposób dostawy;
h) wybrany sposób płatności.


2.2. Zamówienie wybranych Towarów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Zamawiam i płacę“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3 Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera szczegóły złożonego zamówienia, w tym główne cechy zamówionych Towarów i łączną cenę.

2.5. Większość Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu jest w ciągłej dostępności, jednakże w momencie wystąpienia przerw w dostępności Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) o stanie zamówienia z prośbą o podjęcie decyzji co do sposobu jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia bądź jego anulowanie).

2.6. Klient dokonuje płatności za towar przed odbiorem towaru w formie wskazanej  w p.4.1, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1  Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 30 dni od odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy wysłanie oświadczenia korzystając z danych podanych na początku Regulaminu.

3.2  Klient będący konsumentem może wykonać prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, który jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu lub w innej wybranej przez siebie formie, kierując je na adres Justyna Karamuz Design ul. Krasińskiego 37 m.7, 01-784 Warszawa lub e-mailem na adres sklep@karamuz.pl. W takiej sytuacji, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi, będącemu konsumentem, wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres / telefon, z którego otrzymał powołane oświadczenie.

3.3  Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3.4  W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

3.5  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

3.6  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta będącego konsumentem.

3.7  Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: ul. Puławska 44 / 20, 02-559 Warszawa.

3.8  Klient będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

3.9  Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

3.10 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), w szczególności gdy towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.11 Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania: PDF, WORD.

4. Płatności

4.1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar w formach wskazanych poniżej:

a) przelewem na numer rachunku bankowego: 14 1140 2004 0000 3802 7657 5819

b) płatnością online w systemie Płatności Shoplo.

c) kartą płatniczą:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz obsługuje płatności kartami płatniczymi jest Blue Media S.A.

Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z Towarem. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

5. Dostawa

5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta i otrzymania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji płatności.

5.2. Wysyłka Towarów jest realizowana w terminie 10 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku wybranych Towarów czas realizacji zamówienia może być dłuższy i wynieść maksymalnie do 3 miesięcy, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przez złożeniem zamówienia (informacja taka znajdzie się na karcie produktu dedykowanej temu Towarowi).

5.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany podczas składania zamówienia.

5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca wybranego przez Klienta.

5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:
a) Firmy kurierskiej (przesyłka kurierska)
b) Poczty Polskiej (paczka pocztowa)
c)  Firmy Inpost (przesyłka paczkomatowa).

5.7. Wraz z towarem Klientowi dostarczany jest dowód sprzedaży towaru tj. paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Sprzedawca doręcza Klientowi fakturę. Powołane żądanie Klient może zgłosić na adres e-mail: sklep@karamuz.pl, W przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie faktury drogą elektroniczną, faktury stanowiące dowód zakupu będą dostarczone Klientowi wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego została wysłana prośba o wystawienie faktury, w formie pliku.pdf (e-faktura).

6. Reklamacje i odpowiedzialność

6.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi będącemu konsumentem Towary bez wad.

6.2 Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.3 Klient będący konsumentem może składać reklamacje dotyczące nabytych Towarów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną świadczonych przez Sprzedawcę w terminach przewidzianych przez przepisy prawa, przy użyciu danych kontaktowych podanych na wstępie.

6.4 Sprzedawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Klienta będącego konsumentem (imię, nazwisko i adres elektroniczny);
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

6.5 Wymogi podane w ust. 6.4 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

6.6 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.7 Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, wobec których odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.8 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży tylko, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.

6.9 Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego umowy Klientowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

6.10 Postanowienie ust. 6.9 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

7. Usługi świadczone drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:
a) formularz zamówienia
b) zapytanie o produkt;
c) newsletter.

7.2.Usługi wskazane w pkt 7.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7.3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

7.4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

7.5. Usługa Formularz zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu zamówienia.

7.6 Usługa zapytania o produkt polega na możliwości zadania przez Klienta pytania dotyczącego produktu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Sklepu. Skorzystanie z usługi wymaga podania imienia oraz adresu e-mail.

7.7. Usługa polecenia znajomemu polega na możliwości polecenia towaru osobie wskazanej przez Klienta. Polecenie znajomemu wymaga wskazania adresu e-mail Klienta oraz osoby, której towar ma zostać polecony.

7.8. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Klientom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. W celu dokonania subskrypcji na newsletter niezbędne jest wypełnienie formularza newsletter (podanie adresu e-mail) dokonanie akceptacji checkboksów znajdujących się pod newsletterem oraz aktywowanie przycisku „Zapisz”. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie na zasadach podanych powyżej. Po aktywacji przycisku „Zapisz” znajdującego się pod formularzem newsletter Klient otrzyma na maila wskazanego w powołanym formularzu potwierdzenie zawierające link aktywacyjny. Z chwilą aktywacji przez Klienta przedmiotowego linku pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa newsletter, obejmująca świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

7.9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poza usługą Konta Klienta oraz usługą Newsletter zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z usług, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta z powołanych Usług.

7.10 Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Sklepie treści lub odnośników do stron internetowych:
1)  naruszających prawa i dobra osób trzecich,
2)  wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
3)  propagujących pornografię lub przemoc,
4)  reklamowych,
5)  niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

7.11 Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu oraz świadczonych w ramach niego usług drogą elektroniczną.

7.12 Klient może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

7.13 W razie zamieszczenia przez Klienta treści naruszających postanowienia ust. 7.14, Sprzedawca ma prawo te treści usunąć.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest Justyna Karamuz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą firmą Justyna Karamuz Design z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 37 m.7, (01-784 Warszawa), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1132192623, REGON 015572101, będąca właścicielem Sklepu, dostępnego pod adresem:  www.karamuz.pl.

8.2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.), w związku z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) (zwanej „ UODO”) oraz postanowienia Regulaminu.

8.3 Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną funkcjonujących w ramach Sklepu, w tym również umożliwiających składanie zamówień na Towary wymaga udostępnienia przez Klienta danych osobowych.

8.4 Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta:
1) dla usługi formularza zamówienia:
a)  imię
b)  nazwisko
c)  adres poczty elektronicznej
d) adres zamieszkania
e) adres dostarczenia Towaru, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
f)  numer telefonu
g) numer NIP – w przypadku Klientów niebędących konsumentami

8.5 Dane osobowe wskazane w ust. 8.4 pkt 1) są przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji Umowy sprzedaży (art. 23 ust. 1 pkt 3) UODO) w zbiorze „Klienci”. Wobec tego, w stosunku do nich nie jest konieczne wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta.

8.6 Sprzedawca będzie przetwarzał dla celów statystycznych i marketingowych
Następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (Dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Klienta;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług.

8.7 Dla celów uzyskania danych, o których mowa w ust. 8.9, Klient wyraża zgodę
na przechowywanie przez Sprzedawcę na jego komputerze plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedawcę.

8.8 Sprzedawca jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

8.9 Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe, które są:
1) niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z jej tytułu;
2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług.

8.10 Sprzedawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 8.4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8.11 Klient jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

8.12 Klient jest uprawniony do uzyskania od Sprzedawcy następujących informacji:
1) celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach danego zbioru,
2) od kiedy dane Klienta są przetwarzane w danym zbiorze,
3) o źródle z którego pochodzą dane Klienta,
4) o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

8.13 Ponadto żądanie Klienta Sprzedawca, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje dane osobowe Klienta, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli dane Klienta okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.14 Poza tym w przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych Klienta w celu  marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO Klienta jest uprawniony do:

1) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta ze względu na szczególną sytuację Klienta,
2) wniesienia sprzeciwu

8.15 Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Sprzedawcy stosowne żądanie na adres e-mail: sklep@karamuz.pl.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

9.3. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany regulaminu w każdym czasie, z ważnych przyczyn. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta posiadającego zapisanego na newsletter na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Wobec Klientów  zapisanych na newsletter zmiana Regulaminu jest skuteczna, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez rezygnację z usługi newsletter w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.

9.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2016